Zawarcie istotnej umowy pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 14/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu pomiędzy Spółką a Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („PxE”)(podmiot zależny Emitenta) umowy („Umowa”) mającej za przedmiot montaż przez PxE turbin gazowych dla bloków nr 9 i 10 na potrzeby projektu „Budowy dwóch bloków gazowo parowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra” (opisanego w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku). Wartość Umowy wynosi 34.400.000,00 PLN netto, a końcowy termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na dzień 11 grudnia 2023 roku.