Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Inwat sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę wielobranżowej dokumentacji projektowej na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” („Kontrakt”) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Kontraktu przez Spółkę. Okres wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania  i kończy po upływie 40 miesięcy od dnia 23.10.2019 r., czyli od daty wydania przez Zamawiającego, tj. Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” sp. z o.o., na podstawie Kontraktu Polecenia Rozpoczęcia Prac.

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy jest ryczałtowe i zostało ustalone na kwotę 42.566.536,00 PLN netto. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki kar umownych w przypadkach określonych w Umowie, jednakże łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 25% kwoty wynagrodzenia netto. Spółka będzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku gdy kwota naliczonych kar umownych, nie pokryje wartości poniesionej przez nią szkody.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.