Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 34/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Biurem Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt – Katowice” S.A. z siedzibą w Katowicach („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest wykonanie przez Zleceniobiorcę wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz usług inżynierskich wraz z nadzorem autorskim oraz pełnieniem funkcji generalnego projektanta w ramach wykonania przez Emitenta kontraktu na realizację „pod klucz” elektrociepłowni gazowo – parowej dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w Siechnicach, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 roku. Okres wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania i kończy w dniu podpisania przez strony Protokołu Końcowego, warunkiem czego jest przekazanie przez Zleceniobiorcę kompletu projektów powykonawczych i ich akceptacja przez Spółkę.

Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy ma charakter ryczałtowy i zostało ustalone na kwotę 33 mln PLN netto („Cena Umowy”). Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kar umownych w przypadkach określonych w Umowie, jednakże łączna kwota kar umownych ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 25% Ceny Umowy. Całkowita łączna odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu realizacji Umowy nie przekroczy 100% Ceny Umowy, strony wyłączyły odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści. Umowa przewiduje możliwość, w określonych przypadkach, odstąpienia od niej, przez każdą z jej stron.