Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

Raport bieżący nr 11/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu przez Spółkę z Gotech sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim („Zleceniobiorca”) umowy („Umowa”), której przedmiotem jest montaż rurociągów (w maszynowni, w budynku wody chłodzącej) oraz montaż połączeń rurociągowych z kotłownią Bloku nr 9 i Bloku nr 10 wraz z przynależnym osprzętem w ramach wykonania przez Emitenta kontraktu na budowę dwóch bloków gazowo-parowych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrowni Dolna Odra, o zawarciu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku. Okres wykonywania przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem jej zawarcia i kończy w dniu 11 grudnia 2023 roku. Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zostało ustalone na kwotę nie wyższą niż 47,2 mln PLN netto („Cena Umowy”). Zleceniobiorca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kar umownych w przypadkach opóźnień określonych w Umowie, jednakże łączna kwota kar umownych za opóźnienia nie może przekroczyć 10% Ceny Umowy. W przypadku odstąpienia przez Emitenta od Umowy z winy Zleceniobiorcy, Emitent będzie miał prawo naliczenia Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 10% Ceny Umowy.