Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 54/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta, jako lider konsorcjum). Przedmiotem Umowy jest budowa w formule „pod klucz” i uruchomienie kotłowni szczytowo–rezerwowej na gaz ziemny o wydajności 150 Mg/h pary w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., obejmujące uzyskanie wymaganych decyzji urzędowych, wykonanie kompletnej dokumentacji, dostawę oraz montaż urządzeń i instalacji, uruchomienie obiektu („Zadanie”). Zakończenie ostatniego z etapów realizacji Zadania – przekazanie do eksploatacji, przewidziano w terminie 36 miesięcy od daty wejścia w życie Umowy.

Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 91.568.647,00 PLN netto („Wynagrodzenie”). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji Zadania. Wykonawca jest uprawniony do otrzymania zaliczki w wysokości nie większej niż 10% Wynagrodzenia pod warunkiem przekazania Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki wystawionej na jej pełną kwotę.

Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakościowej na przedmiot Umowy, na okres 36 miesięcy od dnia przekazania do eksploatacji, z wyjątkiem wybranych elementów Zadania, w tym robót budowlanych, na które Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancję należytego wykonania umowy w wysokości 10% Wynagrodzenia w jednej z kilku ustalonych z Zamawiającym form. Jako zabezpieczenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w okresie gwarancji posłuży ww. gwarancja należytego wykonania umowy ze stosownym okresem obowiązywania, bądź odrębna gwarancja w wysokości 10% Wynagrodzenia.  

W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za opóźnienia oraz niedotrzymanie parametrów gwarantowanych. Umowa przewiduje limitację kar umownych: limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych za opóźnienia wynosi 20% Wynagrodzenia, z tytułu kar umownych za niedotrzymanie poziomów parametrów wynosi 25% Wynagrodzenia. Łączna suma kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia. Odpowiedzialność Wykonawcy względem Zamawiającego z jakiejkolwiek podstawy określonej Umową lub przepisami obowiązującego prawa, z tytułu roszczeń Zamawiającego, ograniczono do wysokości 100% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od niej w określonych przypadkach przez Wykonawcę bądź Zamawiającego.