Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 19/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                          

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Politechniką Gdańską („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej” („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 79,7 mln PLN brutto („Wynagrodzenie”). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów przewidzianych harmonogramem Zadania. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 84 miesięcy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w wysokości 5% Wynagrodzenia w jednej z ustalonych z Zamawiającym form. 70% Zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy 30 dni po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy, a pozostała cześć w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, w tym za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia (kara umowna w analogicznej wysokości będzie przysługiwała Wykonawcy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z winy Zamawiającego). Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 20% Wynagrodzenia.