Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 13/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Castagna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym, technicznym i towarzyszącą infrastrukturą, w miejscowości Zakroczym („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 27 stycznia 2023 roku. Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 30,4 mln EUR netto („Wynagrodzenie”). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w okresach miesięcznych po zakończeniu poszczególnych etapów przewidzianych harmonogramem Zadania. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 5 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenie w okresie gwarancyjnym w wysokości 5% Wynagrodzenia. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za opóźnienie oraz odstępstwo od uzgodnionych powierzchni. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych do łącznej kwoty 4 mln EUR.