Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 15/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15” („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono 33 miesiące od Daty Rozpoczęcia (daty zawarcia Umowy przez obie Strony). Zaakceptowana Kwota Kontraktowa netto wynosi: netto 61.957.656,33 PLN plus 23% podatek VAT 14.250.260,96 PLN, co łącznie stanowi Zaakceptowaną Kwotę Kontraktową brutto 76.207.917,29 PLN („Wynagrodzenie”). W Umowie przewidziano możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 10% Wynagrodzenia. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości otrzymania zaliczki, dostarczy on Zamawiającemu zabezpieczenie jej zwrotu w kwocie nie niższej, niż wypłacana wartość Zaliczki, w formie gwarancji bankowej.. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Emitent dostarczył Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w wysokości 10% Wynagrodzenia. 70% Zabezpieczenia zostanie zwolnione po w terminie 30 dni po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy (wystawienia ostatniego świadectwa przejęcia) ), a pozostała cześć w terminie 15 dni po upływie Okresu Rękojmi za Wady lub w terminie 15 dni po upływie terminu obowiązywania Gwarancji Jakości, w zależności od tego który termin nastąpi później. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia oraz gwarancji jakości na warunkach określonych w dokumencie Gwarancji Jakości, zgodnie z ofertą Wykonawcy wydłużony maksymalnie do 120 miesięcy. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, jak również za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy w wysokości 15% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 20% Wynagrodzenia.