Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 23/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Gminą Olsztyn („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Spółka, Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych – rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono 791 dni od daty zawarcia Umowy. Cena za realizację Zadania ma charakter obmiarowy i określono je na poziomie 403.164.353,11 PLN brutto („Wynagrodzenie”), z czego 50% przypada na członków Konsorcjum z Grupy Kapitałowej Emitenta. W Umowie przewidziano możliwość wypłaty zaliczki do wysokości 10% Wynagrodzenia. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w cyklach miesięcznych. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 60 miesięcy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Emitent dostarczył Zamawiającemu w formie gwarancji ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w wysokości 3% Wynagrodzenia. 70% Zabezpieczenia zostanie zwolnione po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy (wydania świadectwa przejęcia), a pozostała cześć w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy (wystawienia świadectwa wykonania). W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości otrzymania zaliczki, dostarczy on Zamawiającemu zabezpieczenie jej zwrotu w kwocie nie niższej, niż wypłacana wartość Zaliczki, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, w tym za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 15% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 15% Wynagrodzenia.