Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 33/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy PGE Energia Ciepła S.A. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Emitent oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych, robót, w tym robót budowlano-montażowych, dostaw i usług niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania i przekazania do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Kotłowni Gazowej o mocy 6 x 31 MWt w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie” („Zadanie”). Jako termin zakończenia prac nad realizacją przedmiotu Umowy określono termin 28 lutego 2023 r. Cena za realizację Zadania ma charakter zryczałtowany i określono ją na poziomie 77.053.232,60 PLN netto („Wynagrodzenie”). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w cyklach miesięcznych. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 24 miesięcy, z wyłączeniem wad i usterek budynków/budowli, w przypadku których okres rękojmi wynosić będzie 60 miesięcy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Emitent dostarczył Zamawiającemu w jednej z przewidzianych w Umowie form zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w wysokości 5% Wynagrodzenia brutto. 70% Zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu przejęcia kotłowni do eksploatacji, a pozostała cześć w terminie do 30 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, jak również karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 25% Wynagrodzenia.