Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 35/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                              

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Panattoni Development Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Emitent oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest budowa w charakterze generalnego wykonawcy centrum badawczo – rozwojowego wraz z obiektami towarzyszącymi oraz niezbędną infrastruktura techniczną w Gliwicach („Zadanie”). Jako termin zakończenia prac nad realizacją przedmiotu Umowy wskazano 29 kwietnia 2022 r. Cena za realizację Zadania ma charakter zryczałtowany i określono ją na poziomie 8.010.694,00 EUR netto („Wynagrodzenie”) oraz dodatkowo do 248.640,00 EUR netto w przypadku uzyskania określonych poziomów certyfikacji przedmiotu Umowy. Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w cyklach miesięcznych. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na okres 5 lat, z wyłączeniem wybranych elementów i prac, dla których ustalono odrębne okresy. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Emitent dostarczy Zamawiającemu w jednej z przewidzianych w Umowie form zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w wysokości 7,5% Wynagrodzenia oraz zabezpieczenie okresu gwarancyjnego w formie gwarancji bankowej w wysokości 7,5% Wynagrodzenia. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za opóźnienie w ukończeniu Zadania czy odstępstwa od specyfikacji technicznej Zadania. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 10% Wynagrodzenia.