Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 49/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy DB Cargo Polska S.A. („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Spółka oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta). Przedmiotem Umowy jest „Budowa hali produkcyjnej w Rybniku w systemie – Zaprojektuj i Wybuduj” („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wskazano 30 maja 2023 roku . Wynagrodzenie za realizację Zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi łącznie 36,2 mln PLN netto co stanowi wartość brutto w kwocie 44,6 mln PLN („Wynagrodzenie"). Płatność Wynagrodzenia będzie następowała w częściach, po zakończeniu poszczególnych etapów przewidzianych harmonogramem Zadania. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenie w okresie gwarancyjnym („Zabezpieczenie”). Zabezpieczenie należytego wykonanie zostanie wniesione w wysokości 5% Wynagrodzenia netto.  Zabezpieczenie w okresie gwarancyjnym zostanie ustanowione na okres 5 lat od przejęcia przedmiotu umowy do użytkowania w wysokości 3% Wynagrodzenia netto. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na wady przedmiotu Umowy, na okres 5 lat, z zastrzeżeniem szczelności pokrycia dachowego – na okres 10 lat. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. za zwłokę oraz za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% Wynagrodzenia. Umowa przewiduje limitację kar umownych nakładanych na Wykonawcę do 15% Wynagrodzenia.