Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 22/2022

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy PERN S.A. z siedzibą w Płocku („Zamawiający”), a konsorcjum („Wykonawca”, „Konsorcjum”) w skład którego wchodzą: Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o. z siedzibą w Płocku („NN”, podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz Przedsiębiorstwo Agat S.A. z siedzibą w Koluszkach. Przedmiotem Umowy jest budowa zbiorników magazynowych 3x32.000 m3 dla produktów naftowych kl. III wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bazie Paliw nr 4 w Rejowcu („Zadanie”). Jako termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono 64 tygodnie od daty podpisania przez Konsorcjum i Zamawiającego protokołu przekazania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. Za realizację Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym w wysokości 113.569.000 PLN netto plus należny podatek VAT („Wynagrodzenie”), z czego na NN przypada 69.569.000 PLN netto plus należny podatek VAT. W Umowie zastrzeżono, że część Wynagrodzenia może ulec zmianie (podwyższeniu albo obniżeniu) zgodnie z przewidzianymi w Umowie wzorami, w drodze aneksu do Umowy, w przypadku spadku albo wzrostu cen określonych materiałów. Wynagrodzenie będzie płatne w częściach, które będą wynikały ze zrealizowanych etapów Zadania. W umowie przewidziano możliwość wypłaty jednorazowej Zaliczki na poczet Wynagrodzenia, w wysokości nie przekraczającej 20% wartości pozostałego do wypłaty Wynagrodzenia brutto. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”), w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, tj. w wysokości 11.356.900 PLN, w formie środków pieniężnych bądź gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w częściach przypadających na poszczególnych członków Konsorcjum stosownie do ich udziału w Wynagrodzeniu. W terminie 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, Wykonawca będzie miał prawo do zmniejszenia kwoty wniesionego Zabezpieczenia do 50% wskazanej wyżej wartości, część ta zostanie zwolniona 30 dnia po zakończeniu okresu gwarancyjnego. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości otrzymania zaliczki, dostarczy on Zamawiającemu zabezpieczenie jej zwrotu wystawione przez towarzystwo lub bank. Na mocy postanowień Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy w przypadku wykonanych robót oraz nie krócej niż 24 miesiące w przypadku dostarczanych urządzeń, chyba że ich producent przewiduje dłuższy okres gwarancji. W Umowie przewidziano kary umowne, m.in. niedotrzymanie terminu realizacji etapów Zadania oraz nieterminowego usuwania wad przedmiotu Umowy, których łączną wysokość ograniczono do 10% Wynagrodzenia. Niezależnie od powyższego, przewidziano karę za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynoszącą 20% części Wynagrodzenia, które nie zostanie Wykonawcy wypłacone ze względu na fakt odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, jak również karę za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wynoszącą 20% części Wynagrodzenia, które nie zostanie Wykonawcy wypłacone ze względu na fakt odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy.