Zawarcie istotnych umów przez Emitenta

Raport bieżący nr 27/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła: (i) z konsorcjum („Konsorcjum”, „Wykonawca”) w skład którego wchodzą: Siemens Energy Austria GmbH z siedzibą Wiedniu oraz Siemens Energy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „Umowę na zaprojektowanie, produkcję, dostawę, doradztwo techniczne nad montażem oraz wykonanie usług w zakresie rozruchu Wyspy Turbinowej na potrzeby Bloku Parowo-Gazowego dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. w Siechnicach” („Umowa EPC”) oraz (ii) z Siemens Energy sp. z o.o. umowę serwisową turbin gazowych („Umowa LTSA”, łącznie z Umową EPC – „Umowy”). Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowy zakres prac związanych z: zaprojektowaniem, produkcją, dostawą, doradztwem technicznym nad montażem oraz przeprowadzeniem rozruchu Bloku Parowo-gazowego w Siechnicach („Blok”) dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Inwestor”). Przedmiotem Umowy LTSA jest świadczenie serwisu zapewniającego prawidłowego działania turbin gazowych, umożliwiającego w szczególności bezpieczną ich eksploatację oraz zapewnienie osiągania przez nie parametrów gwarantowanych obiektu Bloku. Umowa EPC podzielona jest pod względem zakresu oraz mocy obowiązującej na Fazę I, w ramach której Konsorcjum wykona czynności przygotowawcze dla zobowiązania właściwego, której wejście w życie nastąpi wraz z zawarciem Umowy EPC oraz na Fazę II – na którą składają się zasadnicze zobowiązania Spółki i Konsorcjum, której wejście w życie ma charakter warunkowy, zależny od zawarcia pomiędzy konsorcjum Spółki i Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta) i Inwestorem umowy na realizację pod klucz elektrociepłowni gazowo-parowej w Siechnicach oraz notyfikacji Wykonawcy Inwestorowi. Umowa EPC przewiduje realizację jej przedmiotu w okresie 34 miesięcy od dnia wydania polecenia rozpoczęcia prac a za datę zakończenia realizacji uznaje się datę podpisania Protokołu Przejęcia Bloku do eksploatacji. Umowa LTSA wejdzie w życie po spełnieniu tych samych warunków o jakich mowa w odniesieniu do Fazy II Umowy EPC i będzie obowiązywała do dnia upływu 102,96 miesięcy od tej daty, przy czym datą rozpoczęcia świadczenia serwisu dzień przejęcia Bloku do eksploatacji. Wynagrodzenie za wykonanie przez Konsorcjum Umowy EPC ustalono na kwotę 12.396.000,00 PLN netto i 79.967.000,00 EUR netto, płatne częściami za poszczególne etapy realizacji Umowy EPC. W Umowie EPC przewidziano wypłatę Konsorcjum zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia. Wynagrodzenie za wykonanie przez Siemens Energy sp. z o.o. Umowy LTSA ustalono na kwotę 16.752.146,00 PLN netto i 15.936.805,14 EUR netto, na którą składają się m.in. wynagrodzenie kwartalne, wynagrodzenie zadaniowe, przy czym Umowa LTSA przewiduje możliwość wykonania przez Siemens Energy Sp. z o.o. Napraw Nieplanowanych, Prac Dodatkowych oraz Prac Dodatkowych niezwiązanych z Turbinami Gazowymi o wartości nieprzekraczającej 30% powyższego wynagrodzenia. Umowa LTSA przewiduje możliwość wystąpienia przez Siemens Energy sp. z o.o. przy określonych częściach przedmiotu umowy o wypłatę zaliczki na poczet tych prac. Wykonawca udzieli na przedmiot Umowy EPC gwarancji podstawowej, wynoszącej 24 miesiące oraz wydłużonej, wynoszącej 60 miesięcy w zakresie wybranych elementów przedmiotu Umowy. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Spółki mogących wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez drugą stronę, przewidziano ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy EPC w wysokości 10% wynagrodzenia netto i Umowy LTSA w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za Prace Planowe. Umowy przewidują możliwość naliczania przez Spółkę kar umownych, a w określonych wypadkach, Umowy przewidują możliwość odstąpienia od nich przez każdą ze stron.