Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

Raport bieżący nr 58/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                      

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 152/2014 z dnia 2 października 2014 roku, nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku, nr 42/2020 z 24 lipca 2020 r. oraz nr 51/2020 z 23 października 2020 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu z obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 500 tys. PLN („Obligacje Serii A”) porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji Obligacji Serii A („WEO Serii A”). Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO Serii A z Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. oraz Bankowym Towarzystwem Kapitałowym S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu Obligacji Serii A, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 80 Obligacji Serii A przypadający na 15 grudnia 2020 r. został przesunięty na dzień 30 grudnia 2020 r. Pozostałe postanowienia WEO Serii A nie uległy zmianie.

Wskazana powyżej zmiana WEO Serii A stanowi element realizacji szerszej strategii Emitenta mającej na celu optymalizację warunków i struktury finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.