Zawarcie porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji obligacji serii B

Raport bieżący nr 53/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                   

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 152/2014 z dnia 2 października 2014 roku, nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz nr 42/2020 z 24 lipca 2020 roku, Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu z obligatariuszem wyemitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 tys. PLN („Obligacje Serii B”) porozumienia zmieniającego i ujednolicającego warunki emisji Obligacji Serii B („WEO Serii B”). Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO Serii B z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu Obligacji Serii B, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 292 Obligacji Serii B przypadający na 31 października 2020 r. został przesunięty na dzień 15 grudnia 2020 r. Pozostałe postanowienia WEO Serii B nie uległy zmianie.

Wskazana powyżej zmiana WEO Serii B stanowi element realizacji szerszej strategii Emitenta mającej na celu optymalizację warunków i struktury finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.