Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 50/2020

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.     

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Polskim Koncernem Naftowym Orlen Spółką Akcyjną z siedzibą z siedzibą w Płocku („Zamawiający”) a Naftoremont-Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (podmiot zależny od Emitenta) („Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie, w formule EPC, remontu planowego instalacji Wytwórnia Olefin 2 w ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy wyniesie 161.000.000,00 PLN netto, z czego część zryczałtowana wyniesie 149.483.165,00 PLN netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w powiązaniu z harmonogramem rzeczowym zakresów prac. Termin realizacji przedmiotu Umowy wyznaczono na 30 września 2021 r.  Emitent udzieli Zamawiającemu w formie umów poręczenia na zabezpieczenie należytej realizacji i starannego wykonania w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto, usunięcia wad i usterek w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto oraz zwrotu zaliczki - w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto. Umowa przewiduje możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę, w tym kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia netto w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy. Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę z tytułu opóźnień nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto. Na okoliczność szkód Zamawiającego, przekraczających wysokość kary umownej, Zamawiający zastrzega w Umowie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Na podstawie Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu na roboty i dokumentację objęte przedmiotem Umowy gwarancji na okres 36 miesięcy. Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w określonych przypadkach.