Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 36 / 2021

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.       

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że została zawarta umowa („Umowa”) pomiędzy Public Company ORLEN Lietuva z siedzibą w Możejkach (Litwa) („Zamawiający”) a Naftoremont-Naftobudowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (podmiot w 100% zależny od Emitenta) („Wykonawca”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie, w formule EPC, modernizacji bloku regeneratora FCC w Rafinerii w Możejkach. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy jest zryczałtowane i wyniesie 9.313.917,00 EUR netto („Wynagrodzenie”), z zastrzeżeniem, iż w przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami realizacji prac dodatkowych, całkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy 10.250.000,00 EUR netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała w częściach, w powiązaniu z harmonogramem rzeczowym zakresów prac. Termin realizacji przedmiotu Umowy ustalono na 13 miesięcy od daty jej zawarcia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w formie gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 20% Wynagrodzenia. Zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych Umowy zostanie przedłożone w analogicznej formie i wysokości 10% Wynagrodzenia  z 5-letnim okresem obowiązywania. Umowa przewiduje możliwość nałożenia kar umownych na Wykonawcę, w tym za opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy oraz niespełniania przez przedmiot Umowy uzgodnionych parametrów. W każdym z wyżej wymienionych przypadków, Umowa przewiduje ograniczenie maksymalnej wysokości kar do wysokości 100% Wynagrodzenia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji i rękojmi na okres 2 lat, z rozróżnieniem, że okres ten będzie wynosił dla wad widocznych - 5 lat, wad ukrytych - 10 lat, wad celowo zatajonych - 20 lat. Strony przewidziały umowne prawo odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w określonych przypadkach.