Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.                                                 

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa ("Umowa") pomiędzy Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Siedlcach (spółka zależna od Emitenta) ("MS") a GE Power sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający"). Przedmiotem Umowy jest wykonanie i dostarczenie przez MS na rzecz Zamawiającego konstrukcji stalowych („Zadanie”) w związku z realizacją „Budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania wynosi 41.995.340,39 PLN netto. Płatność wynagrodzenia będzie następowała po wykonaniu określonych w Umowie składowych części Zadania. Na podstawie Umowy MS zobowiązał się zrealizować Zadanie do 30 czerwca 2020 roku.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, MS przedłoży zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz zabezpieczenie usunięcia wad i usterek, w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego na każdą z gwarancji. W przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu odpowiedniej gwarancji dobrego wykonania Umowy w terminie określonym w Umowie, Zamawiający jest uprawniony do proporcjonalnego potrącania kaucji z części wynagrodzenia przekazywanych MS, do łącznej wysokości  10% wynagrodzenia należnego MS za wykonanie Zadania.

Umowa przewiduje kary umowne, przy czym łączna wartość kar umownych na MS z tytułu niedotrzymania terminowych warunków umowy nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia umownego.

Na podstawie Umowy MS udzieli Zamawiającemu na przedmiot Umowy gwarancji na okres 24 miesięcy.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają znacząco od postanowień zawieranych w umowach tego rodzaju.