Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 8/2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe    

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej odwołana została, z dniem podjęcia uchwały, Pani Katarzyna Dąbrowska. Uchwała o odwołaniu Pani Katarzyny Dąbrowskiej nie wskazuje przyczyn odwołania.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało, z dniem podjęcia uchwały, Pana Jakuba Rybickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przypadającej w latach 2019-2022. Pozostałe informacje o Członku Rady Nadzorczej wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) zostaną przekazane odrębnym raportem bieżącym w późniejszym terminie.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) w zw. z § 9 Rozporządzenia oraz § 5 pkt 5 ) w zw. z § 10 Rozporządzenia.