Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 15/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Z dotychczasowego składu Rady Nadzorczej odwołani zostali, z upływem dnia 29 kwietnia 2024 r.: Pan Zbigniew Chmiel, Pani Zuzanna Falzmann, Pan Bartłomiej Kurkus oraz Pan Tomasz Myśliński. Uchwały o odwołaniu wyżej wymienionych osób nie wskazują przyczyn odwołania. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o powołaniu do składu Rady Nadzorczej, z dniem 30 kwietnia 2024 r., na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, przypadającej w latach 2023-2026: Pani Agnieszki Doroszkiewicz, Pana Konrada Kąkola, Pana Grzegorza Kinelskiego oraz Pana Macieja Ługowskiego.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Noty biograficzne lub CV powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) w zw. z § 9 oraz § 5 pkt 5 ) w zw. z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.