Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 56/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   

W związku z otrzymaniem przez Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) od PGNiG Technologie S.A. z siedzibą w Krośnie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia punktu: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 1, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 09 grudnia 2020 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej („Regulamin”) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz z projektami uchwał i załącznikami: (i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.