Informacje niefinansowe

Raport - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal popierając i realizując w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego, niniejszym przekazuje pierwsze sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych za rok 2017 sporządzone w oparciu o art. 49b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 398 z późn.zm.). Informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wszystkie dane zaprezentowane w treści niniejszego raportu sporządzone zostały na dzień 31 grudnia 2017 r., chyba że w treści raportu wskazano inaczej. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal stosuje roczny cykl raportowania. Terminy pisane wielką literą w treści niniejszego raportu mają znaczenie nadane im w punkcie 15.

Niniejszy raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy, opis stosowanych przez Grupę polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania tych polityk, a także opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal przy tworzeniu niniejszego raportu stosowała wytyczne GRI G4. Grupa wybrała sporządzenie raportu w oparciu o wersję rozszerzoną, która zakłada przedstawienie nie tylko kontekstu, w którym organizacja informuje o wpływie swojej działalności na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz o skuteczności zarządzania tą działalnością, ale również dodatkowych informacji na temat strategii i analizy organizacji, jej sposobu zarządzania oraz zasad etycznych.