Informacje niefinansowe

Raport - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal (Grupa PxM lub Grupa) popierając i  realizując w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego, niniejszym przekazuje kolejne sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych za rok 2022 sporządzone w oparciu o art. 49b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz Dyrektywą NFRD Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE. Raport uwzględnia rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088, Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie (UE) 2020/852 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 oraz rozporządzenie (UE) 2021/2139 z dnia 9 marca 2022 r. Uwzględnione zostały Regulacje Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021) wraz z wytycznymi do raportowania ESG.

Zarząd oraz kadra menadżerska Polimex Mostostal i spółek w Grupie PxM, promując unikatowe oraz skuteczne rozwiązania w trosce o zdrowie ludzi, koncentruje się na rozwoju biznesu przy jednoczesnym uwzględnianiu wartości odpowiedzialności społecznej, ekonomicznej, etycznej, środowiskowej i z poszanowaniem międzynarodowych standardów.

Niniejszy raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy PxM, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy, opis stosowanych przez Grupę polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania tych polityk, a także opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy.

Grupa PxM przy tworzeniu niniejszego raportu stosowała raportowanie informacji w oparciu o wytyczne GRI Universal Standards 2021.

Pytania dotyczące Raportu należy kierować na mail: komunikacja@polimex.pl.