Informacje niefinansowe

Raport - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal popierając i  realizując w praktyce ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego, niniejszym przekazuje kolejne sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych za rok 2021 sporządzone w oparciu o art. 49b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz Dyrektywą NFRD Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE. Raport uwzględnia rozporządzenie (UE) 2020/852, Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie (UE) 2020/852 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852. Uwzględnione zostały Regulacje Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021) wraz z wytycznymi do raportowania ESG.

Niniejszy raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy, opis stosowanych przez Grupę polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania tych polityk, a także opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy.

Grupa PxM przy tworzeniu niniejszego raportu stosowała wytyczne GRI Standards: wersja rozszerzona Grupa wybrała sporządzenie raportu w oparciu o wersję rozszerzoną, która zakłada przedstawienie nie tylko kontekstu, w którym organizacja informuje o wpływie swojej działalności na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo oraz o skuteczności zarządzania tą działalnością, ale również dodatkowych informacji na temat strategii i analizy organizacji, jej sposobu zarządzania oraz zasad etycznych.

Pytania dotyczące niniejszego raportu należy kierować pod adres: komunikacja@polimex.pl.