Informacje niefinansowe

Raport - Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal (Grupa PxM) dążąc do równowagi między ekonomią, etyką i poszanowaniem środowiska naturalnego, przekazuje kolejne sprawozdanie Grupy na temat informacji niefinansowych za rok 2023 sporządzone w oparciu o art. 49b  Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Raport uwzględnia rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18.06.2020 r.  w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 „Taksonomia” wraz z dalszymi aktami delegowanymi rozszerzającymi zakres obowiązywania Taksonomii i sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uwzględnione zostały Regulacje Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN2021) wraz z dalszymi wytycznymi do raportowania ESG.

Grupa PxM przy tworzeniu niniejszego raportu stosowała raportowanie informacji w oparciu o wytyczne GRI Universal Standards 2021.

Od 2024 r. Dyrektywą NFRD Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. została zastąpiona nowym, bardziej kompleksowym dokumentem – dyrektywą dotyczącą raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022). Grupa PxM podjęła kroki w kierunku dostosowania do nowych regulacji.

Niniejszy raport zawiera opis modelu biznesowego Grupy PxM, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy, opis stosowanych przez Grupę polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji oraz opis rezultatów stosowania tych polityk, a także opis istotnych ryzyk związanych z działalnością Grupy.

 

Pytania dotyczące Raportu należy kierować na mail: esg@polimex.pl.