Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową