Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową