Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową