Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2021 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową