Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2018 rok