Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2019 rok