Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2020 rok