Wyniki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 2021 rok