Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta oraz podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 32/2021

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.         

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym konsorcjum („Konsorcjum”, „Zleceniodawca”), w skład którego wchodzą: Spółka, Polimex Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od Emitenta) oraz TRAKCJA S.A. z siedzibą w Warszawie, zawarło ze Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie („Zleceniobiorca”) umowę („Umowa”), której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie robót w zakresie przebudowy sygnalizacji świetlnej, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, sieci WIFI-MESH, pasywnej sieci światłowodowej, oświetlenia ulicznego oraz wielobranżowych robót w Alei Zdobywców Kosmosu w Olsztynie. Na podstawie Umowy, Zleceniobiorca zobowiązał się do zakończenia przedmiotu Umowy do dnia 31 maja 2023 r. Wynagrodzenie za wykonanie przez Zleceniobiorcę przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy i zostało ustalone na kwotę 36,2 mln PLN netto. Wynagrodzenie będzie płatne Zleceniobiorcy w częściach, w związku z realizacją kolejnych etapów przedmiotu Umowy. Umowa przewiduje, że Zleceniobiorca będzie zobowiązany w określonych przypadkach do zapłaty na rzecz Konsorcjum kar umownych, których maksymalna łączna wysokość będzie mogła osiągnąć do 15% wartości Umowy brutto. W celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zleceniodawcy, mogących wyniknąć w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Zleceniobiorcę, przewidziano ustanowienie przez Zleceniobiorcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wysokości wynagrodzenia brutto w określonej w Umowie formie lub realizację przedmiotowego zabezpieczenia w formie potrącenia stosownej kwoty z wynagrodzenia Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca udzieli na przedmiot Umowy gwarancji, wynoszącej 60 miesięcy. W określonych wypadkach, Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od Umowy przez Konsorcjum.