Aktualności

RSS

Grupa Polimex-Mostostal w 2016 roku osiągnęła przychody na poziomie 2,7 mld złotych. W porównaniu z 2015 rokiem jest to wzrost o 4,7 proc. Wynik operacyjny wyniósł -27,9 mln zł, a wpływ na taki wynik finansowy miały zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2016 roku. - To był dla całej Grupy rok wytężonej pracy. Podjęliśmy się trudnego zadania wyprowadzenia naszej firmy na prostą. Zoptymalizowaliśmy procesy w Grupie, przeprowadzaliśmy trudny proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal, który sfinalizowaliśmy w…
Spółka Polimex-Mostostal po sesji 17 marca 2017 roku trafi do indeksu mWIG40 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - To dla nas niezwykle ważna i dobra informacja. Powrót do mWIG40 jest dowodem na to, że Polimex-Mostostal staje na równe nogi – powiedział Antoni Józwowicz, Prezes Zarządu PxM. – Nasza firma zawsze miała ambicje być polskim czempionem w branży budowlanej, a obecność w mWIG40 jest potwierdzeniem, że należymy do ścisłej czołówki polskiego biznesu – dodał Józwowicz. GPW co roku przeprowadza…
Andrzej Juszczyński został we wtorek 28 lutego 2017 r. powołany przez Radę Nadzorczą PxM na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polimex-Mostostal. Juszczyński od września ubiegłego roku pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Restrukturyzacji. Juszczyński jest doświadczonym managerem. Odpowiadał za obszar finansów w największych w Europie przedsiębiorstwach produkujących węgiel – Kompanii Węglowej i Polskiej Grupie Górniczej, gdzie przeprowadził z sukcesem proces restrukturyzacji. Podczas swojej pracy w PxM na…
Spółki Enea, Energa, PGE i PGNiG Technologie objęły akcje Polimeksu-Mostostal. W ramach planowanego podwyższenia kapitału, inwestorzy objęli  150 mln akcji - po 37,5 mln przez każdego z nich. Objęcie akcji Polimex-Mostostal przez spółki energetyczne to inwestycja strategiczna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski. - Przeprowadzony zgodnie z naszymi założeniami proces dokapitalizowania Polimex-Mostostal pozwoli całej grupie z optymizmem patrzeć w przyszłość. PxM może teraz skupić się na biznesie. …
Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH zawarło ze spółką Enea Wytwarzanie aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 roku. Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika ze wskazanych przez Konsorcjum przyczyn obiektywnych, o których PxM informował w sierpniu 2016 roku. Obecnie cała inwestycja jest gotowa w ponad 93 proc. Zawarty aneks nie zmienia wartości umowy…
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal ws. niesłusznie naliczonych przez GDDKiA kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2 i zasądził wypłacenie na rzecz PxM kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla Konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Acciona…
Raport bieżący Nr 54/2016 Data sporządzenia: 24.11.2016 r. Skrócona nazwa Emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- Informacje poufne Temat: Rozpoczęcie działań zmierzających do dokapitalizowania Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z uwagi na bieżące potrzeby finansowe Spółki i trudności w zapewnieniu Spółce odpowiedniej wysokości gwarancji koniecznych do pozyskiwania i…
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal po trzech kwartałach 2016 roku wyniosły ponad 2 miliardy złotych. Grupa skutecznie zmniejszyła koszty ogólnego zarządu w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. W miesiącach styczeń-wrzesień 2016 roku przychody ze sprzedaży w Grupie PxM osiągnęły poziom 2,04 mld zł. W roku 2015 w tym samym okresie przychody wyniosły 1,85 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży za okres trzech kwartałów 2016 roku wyniósł 24,64 mln zł. Grupa PxM obniżyła koszty ogólnego…
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły ponad 1,27 mld złotych. W pierwszym półroczu 2016 roku spółka Polimex-Mostostal osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 961 mln zł. Przychody całej grupy wyniosły 1,27 mld zł. Wynik operacyjny wyniósł dla całej Grupy -43,4 mln złotych, a w Polimex-Mostostal -104,8 mln zł. „Jesteśmy w trakcie realizacji strategicznych inwestycji w sektorze energetyki, które będziemy realizować zgodnie z przyjętymi…
Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems przekazało w poniedziałek 22 sierpnia 2016 roku do spółki Enea Wytwarzanie propozycję zaktualizowanego harmonogramu budowy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. Główną przyczyną zmian w harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne. Konsorcjum ukończy prace w roku 2017. Zaproponowany ostateczny termin zakończenia budowy bloku zgodnie z propozycją zaktualizowanego harmonogramu wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku.