Aktualności

RSS

  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe za 2019 rok. Pomimo trudnej sytuacji w branży budowlanej skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom ok. 1 589 mln zł. Dodatni wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za 2019 rok wyniósł 96 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,0%) i jest wyższy o 34 mln PLN w porównaniu do 2018 r. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za dwanaście miesięcy 2019 roku jest trzykrotnie wyższy o od wyniku za 2018 rok i wynosi…
  Dnia 27 marca 2020 r.  Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Naftoremont Naftobudowa Sp. z o.o. podpisała z PKN Orlen umowę na wykonanie w formule EPC, robót dotyczących infrastruktury „Instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. Wynagrodzenie za wykonanie prac ma charakter zryczałtowany i wynosi 106.80 mln PLN netto. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 13.15 mln PLN netto w przypadku potrzeby realizacji wyszczególnionych prac projektowych i wykonawczych o…
  Spółka Polimex Mostostal S.A. realizuje projekt „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Projekt  w Puławach to strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu, ale również Polski. W ramach wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu Polimex Mostostal S.A. powierzył funkcje projektowe firmie Inwat sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych oraz błędy projektowe doprowadziły do sytuacji…
  30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisano kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW. W uroczystości podpisania umowy na budowę dwóch nowoczesnych, wysokosprawnych i  niskoemisyjnych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra, która odbyła się 30 stycznia 2020 r., udział wzięli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów…
  W dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z 21 grudnia 2012 r. z późn. zm. zawartej przez Polimex Mostostal S.A. między innymi z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Porozumienia zawartego z Bankiem Millennium S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r., Spółka dokonała spłaty wierzytelności kredytowych w łącznej kwocie 95,5 mln PLN, co stanowi 50% całego salda…
  16 grudnia 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zawarła z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacji i dostawy kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami, części konstrukcyjnej i elektrycznej kotła oraz części AKPiA na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”. Elementem umowy jest także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń.…
  W dniu 3 grudnia br. Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (jako lider konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. jako partner konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Konin - Zarząd Dróg Miejskich na wykonanie, największej od 12 lat inwestycji „Budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”. Wynagrodzenie za wykonanie tego projektu budowy dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego łączącego ulice…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała po raz kolejny najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała po raz kolejny Grupie…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej wynoszą 1 233 mln PLN r. i są wyższe o 35 mln PLN względem przychodów operacyjnych za pierwsze dziewięć miesięcy 2018 r. Wynik netto Grupy Kapitałowej po dziewięciu miesiącach br. jest wyższy o 11 mln PLN od wyniku w analogicznym okresie 2018 r. i notuje dodatni poziom. Wybrane dane finansowe za trzy kwartały 2019 roku w mln PLN „Minione dziewięć miesięcy 2019 roku to…
  W dniu 29 października 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zwiększył swój pakiet akcji Energomontaż - Północ Bełchatów Sp. z o. o. do 55% i tym samym przejął kontrolę nad Spółką. Nowa Spółka Polimeksu Mostostalu doskonale wpisuje się w zakres działalności i kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, w tym w zakresie działalności produkcyjno- montażowej. Energomontaż - Północ Bełchatów  Sp. z o.o. należy do grupy dużych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, specjalizujących się w produkcji i montażu…