Aktualności

RSS

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2020 roku. Pomimo pandemii COVID-19 i co za tym idzie trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 351 mln PLN. Dodatni wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2020 roku wyniósł 17 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 5%) i jest wyższy o 20 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Łączny wynik netto…
    Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji konstrukcji stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych opartej o wyniki analizy numerycznej”. Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii prefabrykacji elementów stalowych, rurociągów i elementów urządzeń ciśnieniowych (zbiorników) w wyniku przeprowadzonych prac rozwojowych oraz…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe za 2019 rok. Pomimo trudnej sytuacji w branży budowlanej skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom ok. 1 589 mln zł. Dodatni wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za 2019 rok wyniósł 96 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,0%) i jest wyższy o 34 mln PLN w porównaniu do 2018 r. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za dwanaście miesięcy 2019 roku jest trzykrotnie wyższy o od wyniku za 2018 rok i wynosi…
  Dnia 27 marca 2020 r.  Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal - Naftoremont Naftobudowa Sp. z o.o. podpisała z PKN Orlen umowę na wykonanie w formule EPC, robót dotyczących infrastruktury „Instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. Wynagrodzenie za wykonanie prac ma charakter zryczałtowany i wynosi 106.80 mln PLN netto. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 13.15 mln PLN netto w przypadku potrzeby realizacji wyszczególnionych prac projektowych i wykonawczych o…
  Spółka Polimex Mostostal S.A. realizuje projekt „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” dla Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Projekt  w Puławach to strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko regionu, ale również Polski. W ramach wykonywania zobowiązań wynikających z kontraktu Polimex Mostostal S.A. powierzył funkcje projektowe firmie Inwat sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Opóźnienia w wykonywaniu prac projektowych oraz błędy projektowe doprowadziły do sytuacji…
  30 stycznia 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy Kapitałowej PGE, podpisano kontrakt na budowę dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1400 MW. W uroczystości podpisania umowy na budowę dwóch nowoczesnych, wysokosprawnych i  niskoemisyjnych jednostek wytwórczych w Elektrowni Dolna Odra, która odbyła się 30 stycznia 2020 r., udział wzięli m.in. Andrzej Duda, Prezydent RP, Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów…
  W dniu 31 grudnia 2019 r., zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Umowy w sprawie zasad obsługi zadłużenia finansowego z 21 grudnia 2012 r. z późn. zm. zawartej przez Polimex Mostostal S.A. między innymi z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. oraz Porozumienia zawartego z Bankiem Millennium S.A. w dniu 20 czerwca 2017 r., Spółka dokonała spłaty wierzytelności kredytowych w łącznej kwocie 95,5 mln PLN, co stanowi 50% całego salda…
  16 grudnia 2019 r. Polimex Mostostal S.A. zawarła z Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. umowę, której przedmiotem jest wykonanie projektu podstawowego oraz dokumentacji wykonawczej, prefabrykacji i dostawy kompletnego kotła wraz z wyposażeniem i zabezpieczeniami, części konstrukcyjnej i elektrycznej kotła oraz części AKPiA na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach”. Elementem umowy jest także nadzór nad montażem i rozruchem kotła, nadzór audytorski oraz przeprowadzenie szkoleń.…
  W dniu 3 grudnia br. Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (jako lider konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. jako partner konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Konin - Zarząd Dróg Miejskich na wykonanie, największej od 12 lat inwestycji „Budowy połączenia ul. I. Paderewskiego z ul. Wyzwolenia w Koninie w związku z modernizacją linii kolejowej E-20”. Wynagrodzenie za wykonanie tego projektu budowy dróg dojazdowych do wiaduktu kolejowego łączącego ulice…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal otrzymała po raz kolejny najwyższe wyróżnienie - Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2020-2021, przyznawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W uznaniu wyników w wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki dla poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy przyznała po raz kolejny Grupie…