Aktualności

RSS

  28 maja 2021 r., odbyło się wmurowanie symbolicznego kamienia węgielnego pod budowę elektrociepłowni gazowej Słoneczna należącej do ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o. Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego dokonali: Prezes Zarządu Grupy ENGIE w Polsce Pan Jan Woźnik, Pani Agnieszka Jeziorska Prezes Zarządu ENGIE EC Słupsk, Prezydent m. Słupska Panie Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Prezes Zarządu Polimex Mostostal Pan Krzysztof Figat oraz Andrzej Wójtowicz Szef Słupskiego Klastra Bioenergetycznego. Generalnym…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała dobre wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2021 roku. Pomimo pandemii i trudnej sytuacji w gospodarce i w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągnęły poziom 409 mln PLN i były wyższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2020 roku o 14% czyli 58 mln PLN. Wynik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniósł 16 mln PLN, co stanowi marżę EBITDA na poziomie 4%. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej…
W dniu 13 maja br. konsorcjum firm Polimex Mostostal S.A. (Partner Konsorcjum) i Polimex Infrastruktura sp. z o.o.(Lider Konsorcjum) podpisało umowę ze spółką innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 46 w Warszawie na „Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku biurowego z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu przy ulicy Pory 80 w Warszawie zgodnie z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego” o wartości 44.980.000 zł netto. Zakres umowy obejmuje wybudowanie budynku…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Gdańską na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Budynek Centrum Ekoinnowacji będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych…
  Polimex Mostostal po raz kolejny prezentuje pozytywne wyniki finansowe  – tym razem podsumowuje swoją działalność w 2020 roku Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2020 r. 1 615 mln PLN i są wyższe o 26 mln PLN względem 2019 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2020 r. 127 mln PLN i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do 2019 r. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2020 r. w wysokości 63 mln PLN jest wyższy o…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”. Powierzone Spółce zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie…
  Zarząd Spółki Polimex Mostostal w dniu 1 kwietnia br. podpisał umowę nabycia akcji Instal-Lublin Spółki Akcyjnej i tym samym rozszerzył ofertę Grupy Kapitałowej o usługi z branży instalacyjnej. „Zakładamy, że wejście Instalu Lublin w struktury Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przełoży się na synergie pomiędzy naszymi spółkami. Chcemy wykorzystać zasoby i know-how Instal-Lublin przy instalacjach systemów HVAC w realizowanych przez nas projektach energetycznych, w tym m.in. budowy nowego bloku energetycznego w…
  Ponad 50 tys. m3 nowych pojemności na paliwa – o tyle zwiększą się możliwości magazynowe PERN po tym jak spółka oddała do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach. Mimo trwającej epidemii  i konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, obie inwestycje ukończone zostały przed czasem. To dobra wiadomość dla Klientów PERN bo w ostatnich latach dzięki radykalnemu ograniczeniu szarej strefy istotnie wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw. W bazie Małaszewiczach do…
  W dniu 28 grudnia 2020 r. Polimex Mostostal S.A. dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami Umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln PLN, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal S.A. rozpoczętej w 2012 r. Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynoszą 1.104 mln PLN. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej osiągnęła zysk netto w wysokości 34 mln PLN, który jest o 33 mln PLN wyższy od wyniku za analogiczny okres w 2019 r. i stanowi 3,1% przychodów operacyjnych. Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za III…