Aktualności

RSS

  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Gdańską na „Budowę budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w ramach realizacji projektu „Budowa w Gdańsku Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdańskiej”. Budynek Centrum Ekoinnowacji będzie jedną z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce zajmujących się rozwojem proekologicznych…
  Polimex Mostostal po raz kolejny prezentuje pozytywne wyniki finansowe  – tym razem podsumowuje swoją działalność w 2020 roku Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wyniosły za 2020 r. 1 615 mln PLN i są wyższe o 26 mln PLN względem 2019 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2020 r. 127 mln PLN i jest wyższa o 31 mln PLN w porównaniu do 2019 r. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2020 r. w wysokości 63 mln PLN jest wyższy o…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą: Spółka Polimex Mostostal S.A. (partner konsorcjum) oraz spółka zależna Polimex Infrastruktura sp. z o.o. (jako lider konsorcjum) podpisało umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, w ramach którego działa Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych na wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap III”. Powierzone Spółce zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie…
  Zarząd Spółki Polimex Mostostal w dniu 1 kwietnia br. podpisał umowę nabycia akcji Instal-Lublin Spółki Akcyjnej i tym samym rozszerzył ofertę Grupy Kapitałowej o usługi z branży instalacyjnej. „Zakładamy, że wejście Instalu Lublin w struktury Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przełoży się na synergie pomiędzy naszymi spółkami. Chcemy wykorzystać zasoby i know-how Instal-Lublin przy instalacjach systemów HVAC w realizowanych przez nas projektach energetycznych, w tym m.in. budowy nowego bloku energetycznego w…
  Ponad 50 tys. m3 nowych pojemności na paliwa – o tyle zwiększą się możliwości magazynowe PERN po tym jak spółka oddała do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie i Małaszewiczach. Mimo trwającej epidemii  i konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym, obie inwestycje ukończone zostały przed czasem. To dobra wiadomość dla Klientów PERN bo w ostatnich latach dzięki radykalnemu ograniczeniu szarej strefy istotnie wzrosło zapotrzebowanie na magazynowanie paliw. W bazie Małaszewiczach do…
  W dniu 28 grudnia 2020 r. Polimex Mostostal S.A. dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami Umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln PLN, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal S.A. rozpoczętej w 2012 r. Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynoszą 1.104 mln PLN. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej osiągnęła zysk netto w wysokości 34 mln PLN, który jest o 33 mln PLN wyższy od wyniku za analogiczny okres w 2019 r. i stanowi 3,1% przychodów operacyjnych. Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za III…
5 listopada 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, nastąpiło przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, na którym powstaną dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1400 MW. Wcześniej, 29 października 2020 r., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, otrzymała prawomocną decyzję pozwolenie na budowę. W symbolicznym przekazaniu terenu budowy udział wzięli posłowie Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński, władze samorządowe –…
  W dniu 06/10-2020 r. Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal otrzymała nagrodę złotego hełmu (Safety Award) i została wybrana jako Partner Tygodnia (CW40) przestoju remontowego TA2020 w Rafinerii Total, podczas którego realizowany jest przez Spółkę remont instalacji krakingu katalitycznego (Fluid Catalytic Cracking unit). Otrzymana nagroda potwierdza jakość i wysokie zorientowanie Spółki Naftoremont-Naftobudowa na bezpieczeństwo i zapewnienie jak najlepszych warunków…
  Naftoremont-Naftobudowa, spółka wchodząca w skład z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, zawarła 7 października br. umowę z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na realizację zadania w formule EPC „Remont Planowy Instalacji Wytwórnia Olefin 2 w ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku”. „Współpracujemy z PKN ORLEN. od wielu lat. Wykonanie planowanego remontu podstawowej instalacji kompleksu petrochemicznego w zakładzie produkcyjnym Wytwórni Olefin 2 w Płocku to kolejny, ale dziś największy dla nas, projekt realizowany dla…