Aktualności

RSS

  W dniu 28 grudnia 2020 r. Polimex Mostostal S.A. dokonał przedterminowej spłaty całości zadłużenia bilansowego wobec banków będących stronami Umowy w sprawie zasad obsługi jej zadłużenia finansowego zawartej przez Spółkę w dniu 21 grudnia 2012 r. Dzięki zaspokojeniu wierzytelności bankowych w łącznej kwocie 80,4 mln PLN, umowa restrukturyzacyjna uległa wygaszeniu, co definitywnie zamyka okres restrukturyzacji finansowej Polimex Mostostal S.A. rozpoczętej w 2012 r. Całkowita spłata kredytu restrukturyzacyjnego…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 roku. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal wynoszą 1.104 mln PLN. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej osiągnęła zysk netto w wysokości 34 mln PLN, który jest o 33 mln PLN wyższy od wyniku za analogiczny okres w 2019 r. i stanowi 3,1% przychodów operacyjnych. Wartość EBITDA Grupy Kapitałowej za III…
5 listopada 2020 r. w Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE, nastąpiło przekazanie Generalnemu Wykonawcy terenu budowy, na którym powstaną dwa niskoemisyjne bloki gazowo-parowe o łącznej mocy około 1400 MW. Wcześniej, 29 października 2020 r., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, otrzymała prawomocną decyzję pozwolenie na budowę. W symbolicznym przekazaniu terenu budowy udział wzięli posłowie Artur Szałabawka i Leszek Dobrzyński, władze samorządowe –…
  W dniu 06/10-2020 r. Naftoremont – Naftobudowa Sp. z o.o., spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal otrzymała nagrodę złotego hełmu (Safety Award) i została wybrana jako Partner Tygodnia (CW40) przestoju remontowego TA2020 w Rafinerii Total, podczas którego realizowany jest przez Spółkę remont instalacji krakingu katalitycznego (Fluid Catalytic Cracking unit). Otrzymana nagroda potwierdza jakość i wysokie zorientowanie Spółki Naftoremont-Naftobudowa na bezpieczeństwo i zapewnienie jak najlepszych warunków…
  Naftoremont-Naftobudowa, spółka wchodząca w skład z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, zawarła 7 października br. umowę z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. na realizację zadania w formule EPC „Remont Planowy Instalacji Wytwórnia Olefin 2 w ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku”. „Współpracujemy z PKN ORLEN. od wielu lat. Wykonanie planowanego remontu podstawowej instalacji kompleksu petrochemicznego w zakładzie produkcyjnym Wytwórni Olefin 2 w Płocku to kolejny, ale dziś największy dla nas, projekt realizowany dla…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała pozytywne wyniki finansowe po pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku. Pomimo utrzymującej się pandemii COVID-19 i wynikających z niej utrudnień w branży budowlanej, skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za pierwsze półrocze 2020 roku osiągnęły poziom 724 mln PLN. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku wyniósł 50 mln PLN (co stanowi marżę EBITDA na poziomie 6,9%) i jest wyższy o 37 mln PLN w porównaniu do…
  Konsorcjum, w skład którego wchodzą Polimex Mostostal S.A. i należąca do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal Spółka Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. zawarło 19.08.2020 r. z Gminą Jarocin umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu ulic: Kasztanowa, Do Zdroju, Wrzosowa, Maratońska, Św. Ducha oraz Poznańska i Wojska Polskiego w Jarocinie”. Roboty podzielone są na dwa etapy i obejmują: Etap I: Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej w zakresie przebudowy skrzyżowania al. Niepodległości, ul. Św.…
  W dniu 10 lipca br. Polimex Budownictwo, spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal podpisała umowę na realizację inwestycji „Budowa Parku Wiatrowego Janikowo”. Zamawiającym jest Spółka E&W sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Dąbrowie k. Poznania należąca do duńskiej grupy Eurowind Energy A/S, wiodącego dewelopera i operatora parków wiatrowych w Europie. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie budowy farmy wiatrowej m. in. fundamentów, dróg dojazdowych i placów manewrowych, wzmocnienie dróg gminnych oraz…
  Siemens Energy wraz z Siemens Gas and Power GmbH & Co. GK podpisał porozumienie o współpracy w krajach UE z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal. Firmy będą współpracowały ze sobą już podczas etapu pozyskiwania wybranych kontraktów oraz przy ich realizacji i planowaniu zakupów. List intencyjny dotyczy projektów budowy instalacji bloków gazowo - parowych realizowanych przez firmę Siemens Energy w krajach Unii Europejskiej. „Strategią Siemens Energy Polska jest wspieranie działalności eksportowej firm, z…
  W dniu 19 czerwca 2020 r. przedstawiciele zarządów spółek Polimex Mostostal S.A. podpisali umowę podwykonawczą z Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. W ramach umowy Mitsubishi Hitachi Power Systems wykona i dostarczy kompletny układ wyprowadzenia spalin na potrzeby „Budowy Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach” wraz z usługami związanymi, tj. nadzorem nad montażem i uruchomieniem instalacji, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzeniem szkolenia. Przedmiot Umowy nie obejmuje…