Aktualności

RSS

Jacek Czerwonka został we wtorek 7 czerwca 2016 roku odwołany przez radę nadzorczą z funkcji wiceprezesa zarządu Polimex-Mostostal. Obecnie zarząd Polimex-Mostostal liczy trzech członków.
Zysk netto Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal za I kwartał 2016 r. wyniósł 26,3 mln zł. Utrzymana została tendencja spadkowa kosztów ogólnego zarządu, które ukształtowały się na poziomie niższym niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku. Grupa Kapitałowa Polimex-Mostostal w pierwszym kwartale 2016 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 641,9 mln zł. Na ten wynik największy wpływ miała realizacja projektów w segmencie energetyki (przychody ze sprzedaży wyniosły 480 mln zł) oraz sprzedaż generowana…
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal powołało do rady nadzorczej Polimex-Mostostal Przemysława Lecha Figarskiego. Przemysław Lech Figarski jest doświadczonym menadżerem z wiązanym od lat z sektorem finansowym. Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek. Rada nadzorcza Polimex-Mostostal liczy obecnie osiem osób.
Zarząd Polimex-Mostostal zamierza w dalszym ciągu rozwijać Spółkę i Grupę Kapitałową. Celem Zarządu jest ugruntowanie pozycji Spółki w strategicznych segmentach jej działalności, kontynuowanie wzrostu przychodów i poprawa rentowności całej Grupy. Zarząd, zgodnie ze swoimi deklaracjami, będzie dążył do realizacji wizji Spółki jako jednego z filarów polskiej gospodarki. Z uwagi na postawione sobie cele i zidentyfikowane potrzeby Zarząd podjął decyzję o przeprowadzeniu w Spółce wnikliwego i szczegółowego audytu…
Nowym prezesem spółki Polimex Energetyka został Mirosław Skowron, który od 1 kwietnia 2016 roku zastąpił na tym stanowisku Jacka Czerwonkę, odwołanego z tej funkcji 31 marca. Natomiast prezesem spółki Naftoremont-Naftobudowa został Marek Osek. Został on powołany 1 kwietnia 2016 roku. Maciej Barycki z dniem 31 marca został odwołany ze swojej funkcji. Rada Nadzorcza Polimex Energetyka odwołała ze stanowiska wiceprezesa spółki Tomasza Raweckiego. Nowy prezes Polimex Energetyka, Mirosław Skowron, posiada wieloletnie…
Grupa Polimex-Mostostal zakończyła 2015 rok zyskiem netto w wysokości 69 mln zł. Przychody Grupy wzrosły o 21 proc. do poziomu 2,55 mld zł i spodziewany jest ich dalszy wzrost w 2016 roku. W 2015 roku Grupa Polimex-Mostostal poprawiła rentowność osiągając dodatnie marże. Przychody Grupy w ubiegłym roku wzrosły w każdym ze strategicznych segmentów, przy jednoczesnym spadku kosztów. Marża netto w 2015 roku wyniosła 2,7 proc, a marża EBITDA 5,9 proc. Koszty ogólnego zarządu spadły z poziomu 89,7 mln zł na koniec…
Jeden z najważniejszych  etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Elektrowni Kozienice zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną próbę wodną kotła. Próba odbywała się pod nadzorem Jednostki Notyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego Cert, która wystawiła odpowiedni certyfikat. Podczas próby kocioł, którego montaż zakończył się na początku marca, i całą instalację wypełniono wodą. Następnie stopniowo podnoszono ciśnienie wody do 514 barów. Dzięki próbie sprawdzono szczelność układu ciśnieniowego kotła. To…
Spółka Polimex Energetyka, która jest częścią Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, otrzymała pismo od PGE GiEK o rozpoczęciu realizacji kontraktu na modernizacją i remont kotłów w Elektrowni Turów. Wartość umowy wynosi ponad 417 mln zł. Polimex Energetyka przeprowadzi remont i modernizację kotłów CFB-670 na blokach nr 1-3 w Elektrowni Turów. Prace obejmą m.in. część ciśnieniową, konstrukcje wsporcze i kanały spalin, układ wprowadzania paliwa, układ odprowadzania popiołów, inne systemy pomocnicze oraz modernizację…
Antoni Józwowicz został prezesem zarządu Polimex-Mostostal. Rada nadzorcza spółki powołała także do składu zarządu Tomasza Raweckiego oraz Tomasza Kucharczyka. Rada nadzorcza Polimex-Mostostal odwołała ze stanowiska prezesa zarządu Joannę Makowiecką-Gaca oraz Krzysztofa Cetnara ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. finansowych.  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal dokonało zmian w radzie nadzorczej spółki. Akcjonariusze na walnym zgromadzeniu odwołali ze składu rady: Marka Szczepańskiego, Andrzeja Zwarę, Krzysztofa Kaczmarczyka, Jarosława Kochaniaka i Andrzeja Kasperka. W składzie rady pozostali: Marcin Milewicz i Andrzej Sokolewicz. Do rady nadzorczej zostali powołani: Iwona Warsewicz, Bartłomiej Kachniarz, Anna Młynarska-Sobaczewska, Zbigniew Jędrzejewski, Bartłomiej Kurkus oraz Andrzej Komarowski. W radzie…