Aktualności

RSS

Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH zawarło ze spółką Enea Wytwarzanie aneks terminowy do umowy budowy bloku energetycznego nr 11 w Elektrowni Kozienice. Aneks przedłuża termin realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 roku. Przesunięcie terminu zakończenia inwestycji wynika ze wskazanych przez Konsorcjum przyczyn obiektywnych, o których PxM informował w sierpniu 2016 roku. Obecnie cała inwestycja jest gotowa w ponad 93 proc. Zawarty aneks nie zmienia wartości umowy…
Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił żądanie Polimex-Mostostal ws. niesłusznie naliczonych przez GDDKiA kar umownych w związku z kontraktem na budową Autostrady A2 i zasądził wypłacenie na rzecz PxM kwoty 13,2 mln zł z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane oraz kwoty 1,1 mln zł z tytułu skapitalizowanych odsetek wraz z odsetkami za opóźnienie. Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia 2016 r. wydał w pierwszej instancji korzystny dla Konsorcjum firm Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Acciona…
Raport bieżący Nr 54/2016 Data sporządzenia: 24.11.2016 r. Skrócona nazwa Emitenta: POLIMEX-MOSTOSTAL Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR- Informacje poufne Temat: Rozpoczęcie działań zmierzających do dokapitalizowania Spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z uwagi na bieżące potrzeby finansowe Spółki i trudności w zapewnieniu Spółce odpowiedniej wysokości gwarancji koniecznych do pozyskiwania i…
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal po trzech kwartałach 2016 roku wyniosły ponad 2 miliardy złotych. Grupa skutecznie zmniejszyła koszty ogólnego zarządu w porównaniu z analogicznym okresem w 2015 roku. W miesiącach styczeń-wrzesień 2016 roku przychody ze sprzedaży w Grupie PxM osiągnęły poziom 2,04 mld zł. W roku 2015 w tym samym okresie przychody wyniosły 1,85 mld zł. Zysk brutto ze sprzedaży za okres trzech kwartałów 2016 roku wyniósł 24,64 mln zł. Grupa PxM obniżyła koszty ogólnego…
Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosły ponad 1,27 mld złotych. W pierwszym półroczu 2016 roku spółka Polimex-Mostostal osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 961 mln zł. Przychody całej grupy wyniosły 1,27 mld zł. Wynik operacyjny wyniósł dla całej Grupy -43,4 mln złotych, a w Polimex-Mostostal -104,8 mln zł. „Jesteśmy w trakcie realizacji strategicznych inwestycji w sektorze energetyki, które będziemy realizować zgodnie z przyjętymi…
Konsorcjum firm Polimex-Mostostal oraz Mitsubishi Hitachi Power Systems przekazało w poniedziałek 22 sierpnia 2016 roku do spółki Enea Wytwarzanie propozycję zaktualizowanego harmonogramu budowy bloku nr 11 w Elektrowni Kozienice. Główną przyczyną zmian w harmonogramie są kwestie techniczno-organizacyjne. Konsorcjum ukończy prace w roku 2017. Zaproponowany ostateczny termin zakończenia budowy bloku zgodnie z propozycją zaktualizowanego harmonogramu wyznaczony został na 19 grudnia 2017 roku.
Polimex Energetyka, spółka z Grupy Polimex-Mostostal, zrealizuje dostawy konstrukcji stalowych na potrzeby budowanego bloku nr 11 w Elektrowni Turów. Zakres dostaw obejmuje konstrukcje ścian i pomostów budynku kotła. Kontrakt o wartości ponad 38 mln zł netto będzie realizowany od marca 2017 r. Zlecającym jest spółka Budimex SA Tecnicas Reunidas SA - Turów Spółka Cywilna.
Oferta spółki Polimex Energetyka należącej do GK Polimex-Mostostal złożona w konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH na budowę w formule „pod klucz” instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą oraz instalacji dystrybucji popiołu suchego w Elektrowni Pomorzany została wybrana w przetargu jako najkorzystniejsza. Spółka Polimex Energetyka otrzymała od PGE GiEK Zespół Elektrowni Dolna Odra zawiadomienie o wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej. Wartość oferty wynosi 97 mln zł netto. Instalacja ma pracować na potrzeby…
Spółka Polimex Energetyka z Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal podpisała kontrakt m.in. na montaż części ciśnieniowej kotła w Elektrowni Jaworzno III, którego wartość przekracza 118 mln zł netto. 14 lipca 2016 r. spółka Polimex Energetyka podpisała ze spółką celową Rafako, powołaną do realizacji kontraktu w Jaworznie – E003B7 sp. z o.o., kontrakt na wykonanie w ramach realizacji Bloku o mocy 910 MW w Jaworznie montażu części ciśnieniowej kotła, przeprowadzenia prób oraz współuczestnictwa w rozruchu Pakietów I, II…
Spółka Naftoremont-Naftobudowa, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal, podpisała umowę z Grupą Lotos na wykonanie prac remontowych instalacji technologicznych. Wartość umowy to prawie 25 mln zł netto. W ramach zawartej 22 czerwca br. umowy Naftoremont-Naftobudowa wykona prace remontowe instalacji technologicznej. Modernizacja zostanie wykonana podczas postoju remontowego „Wiosna 2017”. Wśród prac zaplanowano m.in. remonty rurociągów, pieca, instalacji i aparatury rafineryjnej – zbiorników, chłodnic…